/media/files/page_images/main/Portfolio_-_urbanismus_orez.jpg

V urbanistické tvorbě je ateliér zaměřen na řešení územních a regulačních plánů sídel i centrálních částí měst (Náchod, Hořice, Jaroměř), případně předkládání návrhů na rozvojové lokality (Hradec Králové, Náchod, Nové Město nad Metují, Hořice, Chlumec nad Cidlinou).

V posledních letech je projekční náplň zaměřena na regeneraci panelových sídlišť (Náchod, Broumov, Jičín, Nová Paka, Semily, Hrádek nad Nisou, Úpice), kde je sledována úprava parteru a zeleně. Realizace jsou po několik let dotovány z programu MMR ČR, případně i z fondů EU.

Urbanistické soutěže

Atelier URBAPLAN se zúčastňuje významných architektonických, zejména urbanistických soutěží. V roce 1997 se zúčastnil urbanistické soutěže na zhodnocení rozvojových možností města Hradce Králové do roku 2010 a v roce 2010 mezinárodní soutěže na ideový návrh územního plánu Hradce Králové s možným směrováním města do roku 2050.

Oběma návrhům je společná detailní znalost území, potvrzená řadou vlastních dílčích studií i některých realizací. Návrhy kladly důraz na dlouholetou kontinuitu vývoje města a možnou etapovitost jednotlivých řešení ve vazbě na kompoziční aspekty obrazu města. Oba návrhy v časovém rozmezí 13 let vycházely z realistického odhadu jak velikosti města, tak jeho rozvojového potenciálu.

 

  • Ideový návrh územního plánu Hradce Králové - 2010

 

Návrh k roku 2050 vychází z kontinuity s předchozími, dlouhodobě sledovanými záměry a sleduje další rozvoj radiálně okružního systému města. Ten je doplněn III. okruhem, tvořeným vnějšími tangentami. Vytváří se tak ucelený dopravní systém, který umožní odlehčit dopravnímu zatížení na II. městském okruhu a radiálách, zpružnit dopravu v příměstské oblasti a dopravně zpřístupnit stávající i navrhované aktivity, vymezit hranice hlavních rozvojových možností města a přidružené zástavby v příměstské oblasti. Dosavadní koncentrické uspořádání města umožňuje i nadále jeho rozvoj všemi směry. Navrhovaný rozvoj města vychází z ekonomických, demografických a kapacitních možností území v období 35 - 40 let. Neuvažuje s kapacitním růstem počtu obyvatel, ale reaguje na zesílený suburbanizační proces u okolních obcí a posiluje jejich vazby s vlastním městem.

Pro bydlení jsou ve vnitřní části města vymezeny největší lokality v prostoru Farářství - Temešvár, Kukleny - Svobodné Dvory a Věkoše - Pouchov. Rozsáhlé areály komerční občanské vybavenosti se navrhují ve vazbě na stávající i navrhované části III. okruhu a podél pardubické radiály. Plochy sportu a rekreace jsou soustředěny v prostoru Borovinky, Stříbrného rybníku a Správčického písníku. Zařízení výroby a skladování jsou koncentrována do velkých areálů, s možností zavlečkování - v Plotištích, Kuklenách a na Slezském Předměstí. Vymezeny jsou rovněž tzv. „brownfields", které jsou navrženy pro nové městské funkce. Systém zelených ploch zahrnuje krajinnou zeleň, která proniká podél vodních toků do městského centra.

Dopravní řešení důsledně dodržuje radiálně - okružní systém s napojením na dálnici D11 a R35. Železniční doprava je na území města stabilizována. Uvažuje se zdvoukolejnění hlavních tratí, na území Farářství, Temešváru a Kuklen je navrženo povrchové zakrytí úseků železnice v kontaktu s bytovou výstavbou. Návrh respektuje stávající letiště včetně schválených rozvojových záměrů i s možností kolejového napojení.

Návrh širších vztahů zdůrazňuje krajinné hodnoty na území města i v jeho okolí. Vyjadřuje i aglomerační vazby v rozvojových osách, zejména na Pardubice - Opatovice nad Labem, Jaroměř - Smiřice, Třebechovice pod Orebem i v dalších vyznačených směrech.

  • Urbanistická soutěž ÚP SÚ Hradec Králové - 1997

 

Návrh územního plánu k roku 2010 vychází z předchozích územně plánovacích dokumentací a teoretických prací, které prokázaly velikostní kapacity města v jeho správním území až do 150 000 obyvatel. Význam městské funkce je dále zvýrazňován posílením existencí Hradecko - pardubické aglomerace, která patří mezi pět nejvýznamnějších v republice. Počet obyvatel je stabilizovaný co do počtu i migračních faktorů s vysokým podílem středně a vysoce kvalifikovaného obyvatelstva. Ekonomická základna má dobré předpoklady rozvoje a intenzifikace. Území ani město samé nemá z minulosti devastované plochy po těžbě či nevhodné exploataci.

Rozvojové možnosti města jsou z hlediska dlouhodobého vývoje velmi dobré. V návrhovém období do roku 2010 je definován jako optimální rozvojový směr jižní pro funkci obytnou a pro funkce smíšené také směr západní. Nedochází tak ke středtu s chráněnými lokalitami a s ochranou zemědělského a půdního fondu. Původně sledované směry východní jsou ponechány jako dlouhodobé rezervy.

Základním předpokladem je dlouhodobá stabilita urbanistické koncepce, přičemž je nutno respektovat radiálně okružní urbanistickou osnovu, vyváženou koncepci kolem městského centra, stabilizovaný stav území, výškovou hladinu zástavby a charakter jednotlivých částí města. Dále cílevědomé budování plynulého dopravního systému a technické infrastruktury, postupné dotváření krajiny a prvků zeleně na území města. Zdánlivě proklamativní charakter těchto zásad byl zatím v minulosti respektován a v souvislosti s dalším vývojem města vystává otázka, jak na tento rozvoj kontinuálně navázat.

Regulační plány

  • Hořice - Komerční zóny


Základním cílem Regulačního plánu Hořice - Komerční zóna je stanovení regulačních podmínek pro další rozvoj řešeného území (prostorové a funkční uspořádání zástavby, stanovení základních regulativů pro rozvoj území, rozsah přestaveb, řešení možností dobudování centrální zóny města, možností využití pozemků ke stavební činnosti a zapojení řešeného území do organismu města). Dále nalezení optimálního řešení z hlediska dopravní obsluhy území a řešení problematiky dopravy v klidu. Návrh základních tras inženýrských sítí a významných zařízení technické infrastruktury v řešeném území ve vazbě na stávající hlavní městské trasy technické infrastruktury (včetně návrhu rekonstrukcí stávajících rozvodů, příp. jejich přeložek ). Posouzení stávající významné zeleně v daném území a návrh jejího dalšího doplnění a návrh veřejně prospěšných staveb v území.

Řešená lokalita se nachází na východně Husovy ulice v těsném dotyku s centrální částí Hořic. Proto se také svým významem řadí mezi jednu z předních komerčních rozvojových území ve městě. Z těchto důvodů je proto třeba stanovit jasné limity pro předpokládanou stavební činnost. Jedním z určujících prvků pro zástavbu je existence autobusového nádraží a vznik nového dopravního uzlu kruhové křižovatky, do které jsou přivedeny ulice A. Jilemnického, A. Hlavatého a Pelikánova, budoucí přivaděč z R/35 a nová komunikace k Diskontu Plus. Takto vzniklý komunikační rastr vymezuje jednotlivé sektory zamýšlené zástavby. 

Revitalizace panelových sídlišť

  • Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - Problémová zóna U nemocnice

 

Urbanistická studie byla zpracována v období V. - XII. 2009 na základě požadavků města Náchoda. Hlavním cílem projektu je vytvoření předpokladů pro zkvalitnění a humanizaci veřejných prostranství sídliště U Nemocnice (SUN) a jeho okolí, modernizaci technické infrastruktury, vybudování funkčně využitelných volnočasových a oddychových zón, zkvalitnění a rozšíření zeleně, vyřešení dopravní dostupnosti s posílením parkovacích kapacit a řešením bezpečnosti dopravy chodců i cyklistů. 

Cílem realizace projektu je vyhovění požadavkům vznesených obyvateli sídliště i potřebám města Náchoda. Snahou při tvorbě projektu regenerace sídliště bylo maximální respektování návrhů obyvatel a udržení tak jejich aktivního přístupu k celému procesu.

Výsledkem je návrh na revitalizaci centrálních ploch sídliště a humanizaci i rozšíření ploch  pro aktivity volného času, zejména dětských hřišť a sportovišť. Dále se studie zaměřuje na rekonstrukci i konstrukci přístupových komunikací včetně návrhu úpravy odstavných ploch pro automobily s cílem zvýšení jejich současné nedostatečné kapacity a zlepšení podmínek pro odpadové hospodářství (navýšení počtu kontejnerových stání a humanizace stávajících ploch odpadového hospodářství).

Schémata územních plánů

  • Hradec Králové, Pardubice a Chrudim

 

Architekti a urbanisté společnosti Urbaplan navazují na bohaté zkušenosti z řešení územních plánů měst a obcí či jejich částí, které byly v minulosti řešeny v rámci Urbanistického střediska Stavoprojektu Hradec Králové. Mimo jiné to byly zejména územní plány měst: Hradec Kálové, Pardubice, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Havlíčkův Brod, Náchod, Turnov, Hronov, Police nad Metují, Nové Město nad Metují, Hořice, Chlumec nad Cidlinou, Hlinsko, Česká Skalice, Králíky i další města a obce.