/media/files/page_images/main/Architektura_.jpg

Architektonická tvorba ateliéru je orientovaná převážně na projekci objektů pro výrobu a občanskou vybavenost (obchodní, ubytovací a sportovní zařízení). Samozřejmostí je zpracování studií i projektové dokumentace pro obytné stavby - rodinné i bytové domy, kancelářské objekty, obchodní a sportovní zařízení, ubytovací a hotelové objekty. Projektově a realizačně ateliér zajišťoval i několik výrobních zařízení pro zahraniční investory.

Parter a veřejná prostranství

 • Revitalizace náměstí ČSA v Jaroměři

 • Areál Na Zvonici

Hlavním cílem projektu Areálu Na Zvonici, respektive stavebních úprav parku Na Zvonici a hřbitova při kostelu Nanebevzetí Panny Marie je návrh revitalizace celého území s využitím současného trasování cestní sítě. Obnově historické hodnoty prostoru přispívá uplatnění přírodního materiálu. V rámci parku budou použity stávající kvalitní betonové dlaždice s již vytvořenou patinou a v areálu hřbitova se uplatní střídání typů kamenné dlažby, které podtrhne hodnotu památkově chráněného území. Architektonické řešení obnovy hřbitova a parku Na Zvonici respektuje genius loci místa, jeho malebnost a střídmost. Využívá kompoziční pohledové a průhledové osy pro umístění odpočinkových - relaxačních míst.

Výrobní stavby

 • ARROW Hradec Králové I. a II. etapa (jemné zdravotní pomůcky)

V roce 1992 byl atelier URBAPLAN osloven zástupci americké firmy ARROW Inc., vyrábějící jemné zdravotní potřeby (katetry) a posléze vyzván ke spolupráci na přípravě a realizaci jejich závodu v Hradci Králové. Investor sledoval i jiné země ve střední Evropě a jiná města v České republice, ale nakonec definitivní rozhodnutí padlo na Hradec Králové. Pro zdejší lokalizaci rozhodla nejen poloha města v rámci střední Evropy, ale i přítomnost lékařských škol a Fakultní nemocnice.

V uzavřené dohodě se URBAPLAN zavázal zabezpečit přípravu a realizaci díla k zahájení zkušebního provozu do 2 let, což se týmu projektantů pod vedením Ing. arch. Bedřicha Falty podařilo. V roce 1999 byl ateliér pověřen zpracováním projektu a zabezpečením realizace II. etapy výstavby, která byla dokončena v roce 2001.

Architektonické řešení stavby bylo inspirováno tehdy novým mateřským závodem v Pensylvánii v USA. Hradecká stavba není kopií stavby americké, ale používá její výrazové prvky jako členění objektu, detail a režné zdivo, které zapadá do kontextu tradiční hradecké architektury. S reprezentativním exteriérem stavby, která se svým parkově upraveným okolím a dominantní fontánou tvoří důstojný vstup do krajského města, koresponduje i vznešený interiér. Vnitřním prostorám objektu dominuje velkolepá plastika od akademické sochařky Marty Taberyové umístěná ve velké zasedací místnosti.

Architektonické soutěže

 • Knihovnicko - informační centrum Hradec Králové (SVK)

Soutěžní návrh na knihovnicko - informační centrum (SVK) v Hradci Králové v lokalitě Na přívoze vychází ze zásady urbanisticky dotvořit předmostí moravského mostu jako jednoho z hlavních nástupů do historického jádra města. Návrh respektuje významnou budovu od architekta J. Gočára (dnes Průmyslovou školu strojnickou) stojící v těsném sousedství i fenomén nábřeží řeky Orlice a dotváří část parteru Hradecké ulice, která spojuje vysokoškolská zařízení s centrem města. Navržený krytý chodník podél knihovny je oživen průhledy do interiéru budovy a informačními vitrínami.

Severní průčelí směrem k řece je koncipováno na efekt zrcadlení historické siluety Hradce Králové v celoprosklené fasádě. Dominantní uplatnění objektu je zdůrazněno prosklenou kopulí nad centrálním společenským prostorem objektu, který prochází přes všechna podlaží.

Materiálově je objekt řešen kombinací klasických materiálů (obklad kamenem) v kombinaci se sklem (severní fasáda, kopule). V intencích podmínek je parkování uvažováno v suterénních prostorách objektu a částečně i na nábřeží.

Ubytovací zařízení

 • hotel Windsor ve špindlerově Mlýně
 • Penziony Happy a Rosa ve Šp. Mlýně - Bedřichov
 • Penzion ve Vrchlabí

Obytné stavby

 • Rodinné a obytně domy v Hradci Králové, Špindlerově Mlýně, Praze

Obchodní stavby

 • Makro Hradec Králové
 • Supermarket Nové Město na Moravě

Sportovní zařízení

 • Soc. zařízení Hradec Králové - Stříbrný rybník