/media/files/page_images/main/mistnost_01_.jpg

URBAPLAN spol. s r. o. se podílí na tvorbě odborné literatury, kam přispívá autorskou spoluprací na odborných publikacích (Salon republiky - spoluautor F. Toman; Ve víru modernosti - technická pomoc B. Falta; spolupráce na Encyklopedii HK - B. Falta, F. Toman) a intenzivně se věnuje zpracovávání městských informačních systémů pro cestovní ruch.

Samozřejmostí je podpora vědecké a výzkumné činnosti na poli teorie architektury a urbanismu, pro níž ateliér poskytuje odborné i technické zázemí. Ve spolupráci s firmou vznikly v ateiérech FA ČVUT ideové studie v oborech urbanismu a územního plánování i rekonstrukcí památek.

Projekty rekonstrukcí a revitalizací

  • Císařská falc v Chebu - obnova a nové funkční využití

 

Diplomní projekt „Císařská falc v Chebu - obnova a nové funkční využití" byl zpracován v zimním semestru 2007/08 na FA ČVUT v Praze v ateliéru Hulec - Pošmourný na Ústavu památkové péče a renovací. Těžiště projektu spočívá v navržení moderní architektonicky hodnotné ochranné konstrukce, která doplní unikátní torzálně dochovaný románský palác císařské falce včetně Gordonova domu, přispěje k zajištění stability středověkého obvodového zdiva i dekoru a zároveň umožní nové funkční využití památky. Autor si klade za cíl, aby byly maximálně respektovány všechny objektivně doložené stavební etapy, včetně intaktní archeologické situace, a zároveň aby byla stavba obohacena o soudobé architektonické i designérské prvky za současného respektování moderních památkových standardů.

  • Rekonstrukce románského kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem

 

Románský kostel sv. Prokopa v Záboří nad Labem se řadí mezi nejvýznamnější románské památky České republiky a mělo by tak na něj být i nahlíženo. Stavební stav objektu však tomuto faktu neodpovídá. Z tohoto důvodu byla na Fakultě architektury ČVUT v Praze v ateliéru Hulec - Pošmourný na Ústavu památkové péče a renovací zpracována tato studie na případnou rekonstrukci památky. Studii je možné rozdělit do dvou částí - první, zabývající se obnovou centrální „patrové" kaple a druhou, která je zaměřena na románskou předsíň, respektive obnovu portálu, opětovné prolomení části jižní arkatury a navržení moderní prosklené předsíně. 

Pro interiér kostela sv. Prokopa byl také navržen mobiliář. Studie se zabývá oltářní mensou a čtecím pultem, křtitelnicí i svícnem, lavicí a kropenkou. Kromě sakrálního mobiliáře bylo navrženo i nové zábradlí patrové části chrámu i kruhové zábradlí pro dnešní oratoř. Jako poslední je nutno zmínit umístění dvou románských dříků a jedné patky, které jsou dnes položeny před kostelem, do interiéru nartexu.

Tato školní architektonická studie zpracovává názor na možnou celkovou rekonstrukci románského kostela v Záboří nad Labem. Autor si klade za cíl, aby byla obnovena původní funkční kompozice stavby, bylo rekonstruováno co možná nejvíce románských prvků, ne však na úkor přílišné destrukce barokního exteriéru a zároveň aby byla stavba obohacena o současnou moderní architekturu. Při návrhu obnovy chrámu bylo postupováno tak, aby Česká republika neztratila unikátní románskou památky a zároveň Záboří nad Labem získalo moderní architekturu a design.

  • Rekonstrukce románského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Libčanech

 

Libčanský kostel Nanebevzetí Panny Marie je organicky rostlou stavbou, jejíž silueta byla utvářena téměř po osm století. Na vzhledu i dispozici památky se odrazilo několik významných architektonických slohů a z tohoto důvodu je nutné k případné obnově přistupovat velmi rozvážně. Architektonická stude na možnou obnovu památky byla zpracována na Fakultě architektury ČVUT v Praze v ateliéru Hulec - Pošmourný na Ústavu památkové péče a renovací v akademickém roce 2006 / 2007 a plynule tak navázala na zpracovaný stavebně historický průzkum (SHP). 

Informační systémy

  • Hradec Králové - historické město (trasa č. 1)

 

Na trase číslo 1. najdete 13 zastavení, které vás provedou historickým centrem města. Pro lepší orientaci jsou trasy vybaveny šipkami na obrubnících chodníku. Okruh začíná na Velkém náměstí u informačního centra, dále pokračuje přes schodiště na Kozince kolem bývalého pivovaru zpět na náměstí a pak kolem barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie ke známému Gočárovu schodišti. Z Malého náměstí se vydáte kolem Liskova evangelického kostela k Žižkovým sadům a přes park se opět po schodech dostanete ke Klicperovu divadlu. Uličkami starého města vás trasa dovede k Městské hudební síni, někdejšímu biskupskému semináři s kaplí Sv. Jana Nepomuckého, odkud Zieglerovou ulicí dojdete na Svatojánské náměstí, kde okruh končí.

  • Hradec Králové - moderní město (trasa č. 2)

 

Trasa č. 2 vám nabízí celkem 11 zastávek na procházce moderním městem. Vycházíme od budovy Muzea východních Čech. Přejdeme Tyršův most směrem k objektu bývalých Novákových garáží. Labským nábřežím po proudu řeky dojdeme na nám. Svobody. Odtud se pěší zónou vydáme na Masarykovo nám., přemístíme se na náměstí Ulrichovo. Okolo Sboru kněze Ambrože pokračujeme na Tylovo nábřeží, kde se nachází areál Gočárových školských staveb. Přes řeku podél Sanderovy Labské elektrárny se dostáváme do Jiráskových sadů k soutoku Labe a Orlice. V sadech mineme pravoslavný kostelík sv. Mikuláše a zbytky staveb vojenského opevnění. Naši procházku zakončíme u budovy starého Adalbertina na třídě Československé armády.